من و خــــــدا ...

یـا صـــاحِـبَ کُــلِّ نَــجــــــــوا....

من و خــــــدا ...

یـا صـــاحِـبَ کُــلِّ نَــجــــــــوا....

من و خــــــدا ...

اَلَــــــیــسَ اَلـلّــــهُ بِــکـافٍ عَــــــبـدَة ؟!!
آیا خــــدا بـرای بنــده اش کـافی نیست؟!!

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه
پیوندها

مـن  ضـــدی  دارم.
آن قـدر فریـبـکـار که آن را " خـــود " پـنـداشـتـه ام.
حــالـا
مــن از خـــود بـرای تـــو شـکـایـت آورده ام ...فاضل نظری